top

● General Chair
Koji KAYA (RIKEN)

● Executive Committee (by Last Name)
Kimihiko HIRAO (RIKEN) 
Masaharu KANAOKA (Dainippon Sumitomo Pharma)
Yoshihisa KURACHI (Osaka University)
Yoichiro MATSUMOTO (University of Tokyo)
Ryozo NAGAI (Jichi Medical University)
Yoshiki SASAI (RIKEN)

● Organizing Committee
Ryutaro HIMENO (RIKEN) Co-Chair
Shin ISHII (Kyoto University) Co-Chair
Satoru MIYANO (University of Tokyo) Co-Chair
Markus Diesmann (Forschungszentrum Julich)
Akinori KIDERA (RIKEN/ Yokohama City University)
Atsushi MOCHIZUKI (RIKEN)
Haruki NAKAMURA (Osaka University)
Akihiko NAKANO (RIKEN)
Makoto SUEMATSU (Keio University)
Makoto TAIJI (RIKEN)
Shu TAKAGI (RIKEN/University of Tokyo)
Hideo YOKOTA (RIKEN)